Potato Rosti, with creme fraiche, smoked salmon and dill
Potato Rosti, with creme fraiche, smoked salmon and dill
Potato Rosti, with creme fraiche, smoked salmon and dill

Potato Rosti, with creme fraiche, smoked salmon and dill

GF
$4.00